مرور برچسب

request smuggling چیست؟

سناریو حمله بر اساس Http Request Smuggling

HTTP Request Smuggling یکی از هزاران تکنیک های موجود در حملات سایبری است که ازاختلاف تفسیر request های HTTP (ناسازگار با RFC) بین دو device نهایت استفاده را برده و از آن برای smuggle (قاچاق) کردن یک درخواست به device دوم از طریق device اول…