مرور برچسب

Defense in depth

Understanding Defense in Depth

سطج مطالب: تخصصی // پیش‌نیاز: آشنایی ضمنی با مفاهیم IDS/IP و DLP // زیر ساخت هر طراحی امنیتی بستگی به مفهوم "Defense in Depth" دارد. به عبارت دیگر، برای جلوگیری از نفوذ یک اتکر یا پیشگیری از تبدیل شدن یک اشتباه به یک رخداد در شبکه،…